Privacy beleid

Denissen Wim bvba, met maatschappelijke zetel te Jan Frans Gellyncklaan 93, 2540 Hove en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0859.913.809 vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Denissen Wim bvba wil de gebruikers van deze website verwarming-denissen.be zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Denissen Wim bvba wil hiermee alle gebruikers een veilige en respectvolle ervaring bieden en de opgenomen gegevens als goede huisvader beheren, dit in overeenstemming met de voorschriften van de GDPR.

Welke persoonlijke data wordt er verwerkt?

Deze website, verwarming-denissen.be, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van verwarming-densissen.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website aan Denissen Wim bvba heeft verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
– uw voor en achternaam
– uw e-mailadres

Waarom heeft Denissen Wim bvba deze gegevens nodig?

Denissen Wim bvba verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Denissen Wim bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Denissen Wim bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Denissen Wim bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonlijke gegevens worden nooitgebuikt voor marketingdoeleinden, niet door ons, niet door derden.

In kaart brengen websitebezoek en gedrag

Denissen Wim bvba gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Alle analytische data wordt na 2 jaar automatisch verwijderd.

Gegevens inzien, wijzigen of raadplegen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Denissen Wim bvba. Denissen Wim bvba zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Denisen Wim bvba gebuikt cookies voor analytische doeleinden. De gebruikte tools zijn Google Analytics en Google Search.

Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten. Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Beveiliging

Denissen Wim bvba neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De data processor is Combell NV uit Gent. Dit datacenter voldoet aan alle veiligheids- en privacy vereisten. Om de data integriteit te waarborgen heeft Denissen Wim bvba duidelijke afspraken met Combell zoals:
– logs bij te houden van data-verwerkingen die wij doen van jouw data, zoals back-ups maken
– een inbreuk op onze datasets, die zich op een door Combell beheerd platform bevinden, aan ons, Denissen Wim bvba, te melden en ons bij te staan bij het opstellen van de melding aan de Data Subjects
– na te gaan of Sub-Verwerkers, derde partijen die Combell eventueel zou inhuren voor dataverwerking, conform de GDPR / AVG werken

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan op met onze DPO:
Johan Verwerft.
DPCDPO1027054-2018-04
info@budgetsites.be